nusverti

nusverti
nusver̃ti, nùsveria, nùsvėrė Š, nusvérti, nùsveria, nusvė́rė 1. tr. SD387, R390, 525, N, K, NdŽ, Vgr, Slnt, Jrb, Slč atsverti, pasverti: Nusver̃k man svarą druskos KI34. Nùsvertus grūdus pildavo į vieną krūvą Smln. Su bezmėnu svėriau, gal i blogai nùsvėriau Krš. Ot, sako, auksą nùsveria – baisus tikslumas Slm. ^ Tep nùsvėrė kap ant Dubicko bezmėno Gs. | refl. tr. SD388, , N, K. ║ pajėgti, galėti pasverti: Ką anas nusver̃s, tasai bezmėnas Trgn. 2. intr. būti tam tikro svorio, sunkumo: Idant tavo strova ... nusvertų dvi dešimti siklių BBEz4,10. ^ Par ilgą kelionę ir adata pūdą nusveria LTR(Slk). 3. tr. viršyti svoriu: Atsistojo abi žmonos ant svarstyklių. Jonuko žmona nusvėrė pono žmoną LTR(Ukm). | prk.: Matydamas aplinkui nepažįstamus veidus, nesikankinsi galvodamas, kuriame iš jų gėris nusveria blogį J.Avyž. 4. tr. sveriant apsukti, apsverti: Linus parduodamas man Jonas nùsvėrė du kilu NdŽ. Druską sverdamas tris svarus nùsvėrė Vlkv. Ans geros širdies: žmoguo nenū̃svera Šts. 5. tr. Sut, N, 1 svoriu nulenkti žemyn: Nusvė́riau aš tą galą lentos, matai – aš sunkesnis J. Lig tik vienas daiktas kiek sunkesnis, tuoj nusveria lėkštelę žemyn . ^ Nusver̃s akmenėliai kad ir kietą sprandą (blogi darbai ir galingą pažemins) Skr. | refl. Sut. 6. tr. , NdŽ, Lkv, Vkš, Rm, Ds, Klt, , Asv išvarginti, įskaudinti svoriu, nuspausti: Kailiniai pečius nùsvėrė, esu lyg sudaužytas Šts. Naščiai pečius nū̃svėrė Up. Tie akiniai yra sunki – nosį nùsvera Kl. Muno drabūželius lytus tiek įmirkė, ka su pačiu velniu nùsvėrė pečius, lig parejau Plt. Šitas nuometėlis, miško lauželis, nugisver̃sgi baltą galvelę (rd.) . ^ Ir maža našta nùsveria par ilgą kelią Vj. 7. tr. nusvarinti, nulenkti: Eina galvą nusvė̃ręs ant krūtinės NdŽ. Dainušnykas pasigėrė, žemyn galvą jau nusvėrė LTR(Ukm). Tyli beržai, nusvėrę verklias šakas J.Balt. Štai prasideda daržai su galvas nusvėrusiomis saulėgrąžomis . | refl. tr., intr.: Nusvėręs[is] galvą timsojo S.Dauk. Žemyn galvą nusisvė̃ręs Žr. Supainioti [plaukai] sklaidėsi ant galvos, ant kaktos nuosisverdami I. Beržo šakelė vėl nusisvėrė, slauni giminėlė vėl išsiskyrė LTR.refl. SD161 lenkiantis per ką nusvirti: Abu nusisvėrė žemyn, laikydamiesi [vagono] lentynos krašto J.Balt. Da nė pusę neišgėrė – nuo žirgelio nusisvėrė LTR(Pn). 8. refl. nukrypti, nusisukti: Debesis nusìsvėrė į kitą šoną, gal pas mus šiandie nebelis Pg. 9. refl. nudribti, nukarti: Kiaulės papilvė šituo laiku žymiai nusisvė́rė Trgn. 10. tr., intr. NdŽ prk. nulemti: Tas įvykis nùsvėrė jo ateitį . Gailiuos rankas susitepęs, nors praktiškai mano darbai nieko nenusvėrė Vaižg. Nieko negaliu tau prižadėti: tėvų žodis viską nusver̃s Vkš. Kaimo susirinkimuose jo balsas daugiausia nusverdavo . Ne visur gudrumas viską nusveria! J.Jabl. 11. tr. prk. apsvarstyti, įvertinti: Žodį nusver̃ti KI34. Tie nenusvėrę penkių minučių laiko svarbumo J.Jabl. 12. tr. prk. nutarti, nuspręsti: Negaliu nusver̃t – eit ar neit Rs. Čia sunku nusvert, kas išeis iš bylos Vlkv. Ką ten taip gali nūsver̃ti paprastas žmogus! Pvn. | refl.: Jie ilgai laikėsi nuošaliai, negalėdami šiuo metu nusisverti Vaižg. Galutinai nusisvėrė parduoti ūkį . Žmogus nusìsveras, numano smertį DūnŽ. \ sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; įsverti; išsverti; nusverti; pasverti; persverti; prasverti; prisverti; susverti; užsverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • nusverti — nusver̃ti vksm. Tàs maišẽlis cùkraus nusver̃s svarstỹklių lė̃kštę žemỹn …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nusvėrimas — nusvėrìmas sm. (2) 1. KI34 → nusverti 1: Nuostabus jo nusvėrìmas akimi NdŽ. Su tokiu savo vienodu nusvėrimù: nė į čia, nė į čia! NdŽ. 2. Sut, NdŽ → nusverti 5. | refl. Sut. 3. LC1885,25, NdŽ → nusverti 11: Jau artinasi mūsų šalies nusvėrimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persverti — Š 1. tr. SD1146, SD301, Sut, LL94,191, NdŽ viršyti svoriu, nusverti: Sunkiaus sveriu, persveru R361, MŽ484. Drūtgalys persveria laibgalį DŽ1. Man išrodo, kad tavo maišas persvers manąjį Alk. | refl.: ^ Abu susvėrus ant vienos šakelės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsverti — antsver̃ti, añtsveria, añtsvėrė (ž.) 1. S.Dauk žr. užsverti 2: Antsvėrė (užkabino) ant jo kaklo aukso retežį M.Valanč. | refl. intr., tr.: Agatė antsisvėrė su maišeliu, užsidengė su skepeta lig akių M.Valanč. Tie basoms kojėms, batus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsverti — apsver̃ti, àpsveria, àpsvėrė tr., apsverti, àpsveria, apsvėrė 1. Š, ETŽ sveriant apgauti, nusukti svorį: Žmonės buvo tikri, kad niekas jų neapsvers A.Vencl. Pirkau meisos – muni ant pusės kilogramo àpsvėrė Vkš. 2. J apsunkinti, prislėgti. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsverti — atsver̃ti, àtsveria, àtsvėrė NdŽ, atsverti, àtsveria, atsvėrė Rod 1. tr. SD217, Q14, R, R97,116, MŽ15,127,152, Sut, M, Š, LL123, Lkž, Vkš sveriant atmatuoti tam tikrą kiekį: Atsvėrė jam už darbadienius tiek visokio javo, kad poriniu vežimu vos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasverti — ×dasver̃ti, dàsveria, dàsvėrė (hibr.), dasverti, dàsveria, dasvėrė 1. tr. SD45, KlG170, LVI442 sveriant pridėti, papildomai atsverti tam tikrą kiekį. 2. intr. SD190, Sut, N būti reikiamo svorio. sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsverti — išsver̃ti, ìšsveria, ìšsvėrė tr. LVI809, išsverti, ìšsveria, išsvėrė 1. N, NdŽ nustatyti svorį, pasverti. 2. pasiekti, turėti tam tikrą svorį: Nieko neišsvėrė uogos, baisiai sausos Klt. 3. svoriu išvarginti, ištempti: Du kibirus benešant, net… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lemti — 1 lemti, lẽmia, lėmė K, lem̃ti, lẽmia, lė̃mė Kv, Všt, Jrb 1. tr., intr. iš anksto skirti, nustatyti, numatyti kam kokį likimą; pranašauti, skelbti, koks likimas ko laukia (apie dievų, laumių, likimo lėmimą): Laimė lėmė per langą gemančiam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulemti — 1 nulemti, nùlemia, nulėmė 1. tr., intr. iš anksto paskirti, numatyti kam kokį likimą ar išpranašauti, paskelbti, koks likimas ko laukia: Nulemta yra žmogui vieną kartą mirti BPII409. Irgi nulėmei jau kožnam ilgumą dienelių K.Donel. Ateidavo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”